Đổi mới giáo dục là đổi mới tư duy con người

Đổi mới giáo dục là đổi mới tư duy con người

Chọn phương án 1 Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, ngay sau khi nhận văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở đã họp lấy ý kiến của giáo viên, học sinh thống nhất chọn phương án 1. Sau khi lấy ý kiến, đa số giáo viên, […]